Algemene voorwaarden HSS

Algemene voorwaarden HSS

Algemene voorwaarden

ALGEMENE- EN REISVOORWAARDEN van Stichting Het Schone Streven

Statutair gevestigd in Leeuwarden

 

DOEL VAN DE STICHTING

De Stichting stelt zich ten doel om een zo breed mogelijk publiek met de Republiek Indonesië in al haar facetten in contact te brengen en de bevolking van de Republiek Indonesië steun te bieden op economisch, sociaal en cultureel gebied, één en ander in de ruimste zin van het woord.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

De reisorganisator: Stichting het Schone Streven, statutair gevestigd te Leeuwarden en aldaar kantoorhoudende aan de Zuidergrachtswal nr. 5 (8933 AD).

De reiziger: degene te wiens behoeve een reis door de stichting wordt of zal worden georganiseerd en die zulks krachtens een overeenkomst met de stichting heeft aanvaard dan wel degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

De reissom: de totale som aan reis-, verblijf- en excursiekosten exclusief annulerings- en reiskostenverzekering, seizoentoeslag, luchthavenbelasting, administratiekosten, fooien en andere eventueel bij het afsluiten van de reisovereenkomst niet voorziene toeslagen en/of kosten.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen de reisorganisator en de reiziger, waarbij de reisorganisator zich verbindt tot het organiseren van een door de reiziger tevoren geselecteerde reis die minimaal een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten;

vervoer,

verblijf of,

een andere dienst die een significant onderdeel van de reis uitmaakt.

 

AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE REISOVEREENKOMST

Artikel 3 lid 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator.

 

Artikel 3 lid 2. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Eén en ander geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanvaarding door de reiziger van het aanbod.

 

Artikel 3 lid 3. In het kader van de tot stand gekomen reisovereenkomst is de reiziger jegens de reisorganisator verplicht de voor een adequate uitvoering van de reis benodigde gegevens -een ingevuld boekingsformulier hierbij uitdrukkelijk begrepen -tijdig ter beschikking te stellen van de reisorganisator.

 

AANSPRAKELIJKHEID, OMVANG REISOVEREENKOMST, (ELECTRONISCHE PUBLICATIES REISORGANISATOR

Artikel 4. De reiziger dan wel degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de in het vorige artikel genoemde overeenkomst voor hem voorvloeien.

 

Artikel 5. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een schriftelijke- dan wel elektronische publicatie van de reisorganisator, maken de daar vermelde gegevens een onderdeel uit van de reisovereenkomst. Kennelijke fouten en/of vergissingen in schriftelijke dan wel elektronische publicaties van de reisorganisator, binden de reisorganisator niet.

 

Artikel 6. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van foto’s, folders en/of ander voorlichtingsmateriaal voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

 

DE REISSOM, ANNULERING

Artikel 7 lid 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon in euro’s, tenzij anders is aangegeven. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, toeslagen en belastingen welke de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie.

 

Artikel 7 lid 2. Na tijdige voldoening van de reissom heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis, middels een schriftelijke kennisgeving de reissom te verhogen in verband met een relevante wijziging in vervoer- of brandstofkosten. Bedoelde wijzigingen kunnen nimmer leiden tot een verlaging van de reissom. In voormelde kennisgeving stelt de reisorganisator de reiziger in de gelegenheid de reisovereenkomst te annuleren binnen een hiervoor in redelijkheid door de reisorganisator te stellen termijn.

 

Artikel 7 lid 3. In geval van annulering van de reis in de zin zoals vermeld in het vorige lid, heeft de reiziger jegens de reisorganisator recht op restitutie van reeds betaalde reisgelden. Indien een dusdanig aantal reizigers van het hier genoemde annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat zij uitvoering geeft aan de reisovereenkomst, is de reisorganisator gerechtigd deze met onmiddellijke ingang op te zeggen. Ook in dat geval heeft de reiziger jegens de reisorganisator aanspraak op restitutie van reeds betaalde reisgelden.

 

REISDOCUMENTEN, INFORMATIE

Artikel 8 lid 1. Zowel bij vertrek als ten tijde van de reis dient de reiziger in bezit te zijn van de voor de reis benodigde (reis)documenten, een geldig paspoort, visum, en vaccinatiebewijs hierbij uitdrukkelijk begrepen. De reisorganisator is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van benodigde (reis)documenten, tenzij deze uitdrukkelijk de verplichting op zich heeft genomen voor het verschaffen van de betreffende (reis)documenten zorg te dragen.

 

Artikel 8 lid 2. Zonodig kan de reisorganisator bij het sluiten van de reisovereenkomst informatie verschaffen omtrent de benodigdheid van (reis)documenten. Op de reiziger berust immer de verplichting de actualiteit van deze gegevens te controleren bij de betreffende autoriteiten en eventueel aanvullende informatie in te winnen.

 

BETALING

Artikel 9 lid 1. Na het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger, uiterlijk vanaf 16 weken voor de datum van vertrek, een aanbetaling aan de reisorganisator te voldoen ter grootte van 40% van de reissom (inclusief eventueel annuleringsverzekeringpremie). Het te voldoene bedrag zal door de reisorganisator tevoren worden aangegeven. Bij annulering van de reis voor het moment van aanbetaling, zullen door de reisorganisator annuleringskosten aan de reiziger in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 lid 2. Het resterende gedeelte van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek aan de reisorganisator te zijn voldaan. In geval de reisovereenkomst tot stand komt binnen voormelde termijn, dient de gehele reissom aan de reisorganisator te worden voldaan.

 

Artikel 9 lid 3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling, het resterende gedeelte van de reissom of de gehele reissom is de reiziger in verzuim en kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door de reisorganisator worden ontbonden. In geval van verzuim door de reiziger is deze over de door hem verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte daarvan dat hij in gebreke is gebleven met betaling. Alsdan is de reiziger eveneens gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten zoals deze worden gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

IN DE PLAATSSTELLING

Artikel 10 lid 1. Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander.

Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden;

de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, het verzoek hiertoe dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en de voorwaarden van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken (derde)partijen en/of dienstverleners zich hiertegen niet verzetten.

 

Artikel 10 lid 2. De reiziger alsmede degene die in de plaats wordt gesteld zijn jegens de reisorganisator hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de reissom en de aan de in-de-plaatsstelling verbonden kosten.

 

VERZEKERINGEN

Artikel 11 lid 1. In het kader van het sluiten van de reisovereenkomst zal de reisorganisator de reiziger informatie verstrekken met betrekking tot mogelijkheden tot het middels de reisorganisator afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering.

 

Artikel 11 lid 2.  De premie van de door de reisorganisator aan te bieden annuleringskostenverzekering, dient uiterlijk op het moment van de aanbetaling - zoals vermeld in artikel 9 lid 1 - te zijn voldaan.

De premie van de door de reisorganisator aan te bieden reisverzekering, dient uiterlijk op het moment van betaling van het resterende deel van de reissom -zoals vermeld in artikel 9 lid 2 -te zijn voldaan.

 

Artikel 11 lid 3. Bij gebruikmaking van de door de reisorganisator aan te bieden verzekeringen, dient dit door de reiziger te worden aangegeven op het boekingsformulier. Hiermee verklaart de reiziger zich akkoord met de op de betreffende verzekeringen van toepassing zijnde verzekerings- en polisvoorwaarden. Het afsluiten van door de reisorganisator aangeboden verzekeringen, geldt onvoorwaardelijk. Opzegging of wijziging van de verzekeringsovereenkomsten onder restitutie van reeds betaalde verzekeringspenningen is niet mogelijk.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 12 lid 1. Gedurende de reis is de reiziger gehouden tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator, welke dienen ter bevordering van een goede uitvoering en continuering van de reis. De reiziger is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en verband houdend met een correcte uitvoering van de reis in al zijn facetten.

 

Artikel 12 lid 2. Indien er sprake is van een dusdanige hinder en/of last aan de zijde van de reiziger dat een correcte uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt of zal worden bemoeilijkt, kan de reiziger door de reisorganisator van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De kosten die hieruit voortvloeien komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

WIJZIGING/OPZEGGING REISOVEREENKOMST DOOR REISORGANISATOR

Artikel 13 lid 1. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen worden omstandigheden verstaan die van een zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan uitvoering van de reisovereenkomst niet kan worden gevergd.

 

Artikel 13 lid 2. Indien de gewichtige redenen zoals vermeld in artikel 13 lid 1 zich voordoen, doet de reisorganisator ter uitvoering van de reisovereenkomst een alternatief aanbod aan de reiziger.

 

Artikel 14 lid 1. In geval van gewichtige redenen is de reisorganisator eveneens bevoegd de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging dient in dat geval zo mogelijk schriftelijk, doch onverwijld en onder opgave van redenen aan de reiziger te worden voldaan.

 

Artikel 14 lid 2. Van een gewichtige reden tot opzegging van de reisovereenkomst is onder meer sprake indien het aantal aanmeldingen voor een reis kleiner is dan het vereiste minimum aantal aanmeldingen zoals dat tevoren aan de reiziger kenbaar is gemaakt. In dat geval stelt de reisorganisator de reiziger uiterlijk 2 maanden voor vertrek hiervan in kennis.

 

Artikel 14 lid 3. In geval van opzegging van de reisovereenkomst zal de reisorganisator trachten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de reiziger een alternatieve reis aan te bieden. Mocht de reiziger van het aanbod van de reisorganisator geen gebruik maken of in het geval door de reisorganisator geen alternatieve reis kan worden aangeboden, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom aan de reiziger gerestitueerd.

 

Artikel 15 lid 1. Indien zich na het vertrek van de reiziger omstandigheden voordoen die veroorzaken dat de reisorganisator aan wezenlijke onderdelen van de reis geen uitvoering kan (laten) geven, dan wel hierin niet kan voorzien, is de reisorganisator gehouden tot het zorgdragen voor redelijke,

alternatieve en passende regelingen.

 

Artikel 15 lid 2. Indien de omstandigheden zoals vermeld in artikel 15 lid 1 zich voordoen, is de reisorganisator verplicht tot het vergoeden van de hierdoor door de reiziger geleden schade voorzover de oorzaak van deze omstandigheden aan de reisorganisator kan worden toegerekend. Mocht een dergelijke oorzaak aan de reiziger kunnen worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor diens rekening.

 

WIJZIGING/OPZEGGING REISOVEREENKOMST DOOR DE REIZIGER

Artikel 16 lid 1. Na voorafgaand overleg en goedkeuring door de reisorganisator, is verlenging van de aangeboden reisduur mogelijk. In dat geval dient de wens tot verlenging direct op het boekingsformulier te worden aangegeven. Na sluiting van de reisovereenkomst zijn wijzigingen in de reisduur niet meer mogelijk. Mocht verlenging van de reis om welke reden dan ook niet akkoord worden bevonden, kan zulks om deze niet leiden tot annulering/ opzegging van de reis en zal de reisorganisator de hiervoor geldende reissom in rekening te brengen.

 

Artikel 16 lid 2. Voor verlenging van de reisduur worden de reiziger extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 17 lid 1. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger en de omstandigheden genoemd in artikel 7 lid 2 doen zich niet voor, is deze -naast de annuleringskosten -de volgende bedragen verschuldigd:

bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 40% van de kale reissom;

bij annulering binnen 6 weken voor vertrek: de gehele reissom.

 

Artikel 17 lid 2. In geval van annulering van de reisovereenkomst door (een deel van) de reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt deze annulering voor alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen -genoemd in het vorige lid -moeten worden betaald.

 

Artikel 17 lid 3. Indien voor de overblijvende reizigers een nieuwe reisovereenkomst wordt afgesloten, zal voor deze de in eerste instantie vastgestelde reissom van toepassing zijn, inclusief de eventuele toeslagen.

 

Artikel 17 lid 4. In geval van annulering van de reisovereenkomst door de reiziger op de voet van het eerste lid van dit artikel, worden de kosten van een eventuele annuleringverzekering nimmer gerestitueerd. Indien een reisovereenkomst is afgesloten, worden de hiermee gemoeid zijnde kosten verrekend met de reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

Artikel 18 lid 1. De reisorganisator verplicht zich jegens de reiziger tot nakoming van de met haar gesloten reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de inhoud van de reisovereenkomst hier redelijkerwijs van mag verwachten.

 

Artikel 18 lid 2. De reisorganisator is onder meer niet aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren nakomen van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de reisovereenkomst indien:

de tekortkomingen in de nakoming niet te wijten zijn aan haar schuld of krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kunnen worden toegerekend;

de tekortkomingen in de nakoming te wijten zijn aan de schuld van de reiziger of krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen aan deze kunnen worden toegerekend;

de tekortkomingen in de nakoming krachtens internationale geldende verdragen niet leidt tot aansprakelijkheid van de reisorganisator;

het betreft schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat krachtens voorwaarden van reiskosten- en/of annuleringsverzekering.

 

KLACHTEN

Artikel 19 lid 1. Indien de reiziger ter plaatse een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert, is hij gehouden deze onverwijld en schriftelijk in de vorm van een klacht mee te delen aan de reisorganisator of de door deze op dat moment betrokken dienstverlener(s), zodat de reisorganisator of de door deze betrokken dienstverlener(s) kunnen trachten een passende oplossing te bieden.

 

Artikel 19 lid 2. Indien indiening van een klacht ter plaatste niet mogelijk is, dient de reiziger onverwijld hieromtrent contact op te nemen met de reisorganisator. Mocht de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst ter plaatse niet naar genoegen van de reiziger worden opgelost, is deze gehouden binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland zijn/haar klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij de reisorganisator.

 

DEPOT

Artikel 21. Een exemplaar van deze voorwaarden is gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel  te Leeuwarden.